Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000650541, ul. Kawaleryjska 52 lok. 2, 15-325 Białystok, telefon: 577 514 516, adres poczty elektronicznej: ortopediaopt@gmail.com.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO.

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, upoważnieni pracownicy oraz podmioty uczestniczące w realizacji umowy.

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa (m. in. Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna, Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych itp.). Bez odrębnej zgody Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom trzecim.

5) dane osobowe mogą być przekazywane przez administratora danych dostawcom usług wspomagających, którym administrator zlecił usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, operatorom pocztowym, kurierom. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniem.

6) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

7) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem zawartej umowy.

8) dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres, w którym jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających do udokumentowania spełnienia obowiązków nałożonych przepisami prawa, w celu umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. Sprzedający-Administrator jako podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną prowadzący wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych na podstawie art. 68 ust. 3g-3i ustawy prawo farmaceutyczne zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zamówień produktów leczniczych sprzedanych w drodze wysyłkowej zawierającą datę złożenia zamówienia, imię i nazwisko osoby składającej zamówienie, nazwę, serię i ilość produktów leczniczych, adres wysyłki, datę realizacji zamówienia. Ewidencja zamówień jest przechowywana przez co najmniej 3 lata od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zrealizowano zamówienie. Przy czym na każde żądanie organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej Sprzedawca-Administrator udostępnia wydruki z ewidencji zamówień zgodnie z zakresem określonym w żądaniu.

9) na podstawie art. 15 – 18 oraz 20 RODO ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz żądania ich przeniesienia. Na podstawie art. 21 RODO ma Pan/ Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć