Regulamin konkursu na Facebooku

Biorąc udział w konkursie akceptujesz poniższy regulamin:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „ KONKURS ”.
2. Organizatorem Konkursu jest Profesjonalny Salon Ortopedyczno Medyczny
3. Konkurs przeprowadzany jest w internecie na fanpage'u Profesjonalnego Salonu Ortopedyczno Medycznego

II. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W ZABAWIE  
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest fanem profilu jest Profesjonalny Salon Ortopedyczno Medyczny . Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
2. W konkursie może wziąć udział posiadacz konta na portalu społecznościowym Facebook z zastrzeżeniem, że korzystanie z Facebook'a przez osoby poniżej 13 roku życia jest zabronione.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie następujących warunków|
a.) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status „Uczestnika” - zgodnie z punktem II podpunktu 1,
b.) osoba biorąca udział w Konkursie musi dodać komentarz określony w treści konkursu (odpowiedź na określone pytanie). 

III. NAGRODY, PRZEBIEG KONKURSU, OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Nagrody nie mogą być wymieniane na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.
2. Ogłoszenie wyników następuje do 7 dni od zakończenia konkursu.
3. Zwycięzca zgłasza się do sponsora w celu ustalenia sposobu i terminu dostarczenia nagrody (chyba, że w opisie będzie zaznaczone inaczej).
4. Czas zgłoszenia się zwycięzcy trwa do 7 dni kalendarzowych.
5. Brak zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 3 jest równoznaczny z rezygnacją przez uczestnika z odbioru nagrody.
6. Nagrody przyznawane w Konkursie zostaną wysłane w ciągu 14 dni od otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w punkcie 3.
7. W celu odebrania nagrody uczestnik jest zobowiązany do przesłania w wiadomości prywatnej na portalu społecznościowym Facebook danych potrzebnych do przesłania nagrody tj. imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu. 

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych komentarzy, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu
portalu społecznościowego Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje się w ciągu 24 h do usunięcia stwierdzonego naruszenia.
2. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika w przypadku:
a.) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby bez posiadania jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13 roku życia,
b.) udział w konkursie przy pomocy kilku kont użytkownika na Facebooku,
c.) zablokowania konta użytkownika na Facebooku,
d.) używanie w odpowiedziach słów powszechnie uważanych za niedozwolone lub zamieszczenia innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich w tym Organizatora lub Partnera konkursu (sponsora).
3. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.
4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Portal Facebook, ani z nim związany. Portal Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika. Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. 

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest funpage " Profesjonalny Salon Ortopedyczno Medyczny"
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie danych osobowych w celu przekazania nagrody.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu i związku z wydaniem nagrody.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie zgody uczestnika konkursu (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).
4. Dane osobowe są przekazywane fundatorowi nagród, podmiotom dostarczającym    programy informatyczne oraz świadczących usługi przewozowe, kurierskie, wyłącznie w   celu przeprowadzenia konkursu i dostarczenia nagród laureatom konkursu.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu oraz rozpoznania ewentualnych roszczeń.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a.) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
b.) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
8. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do profilowania i podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo do zmiany postanowień regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów.
Zmieniony regulamin obowiązuje od jego opublikowania na stronie fanpage'u "Profesjonalny Salon Ortopedyczno-Medyczny".
Organizator ma prawo zakończyć konkurs (anulować) i ma obowiązek poinformować o tym fakcie uczestników.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć